דף הבית

הדרך לפוסט לאומיות

טיעון שגור לעייפה בפי אתאיסטים הוא שהדת היא הגורם מספר אחת למלחמות ולהרג בהיסטוריה האנושית. אף שהיה ממש בטיעון הזה עד לפני 250 שנה בערך, הרי שמאז צמיחת הלאומיות ומדינות הלאום, הגורם המוביל בפער להרג אנושי הן מדינות וסכסוכים בין מדינות.

מדינות לאום הן הגריד שעל פיו משורטט העולם. למה בעצם?

השאלה נשמעת מוזרה בשמיעה ראשונה למי שנולד לתוך עולם כזה, אבל גם למי שעיסוקו בחשיבה חברתית ומדעי המדינה וכיוצא באלו נושאים, ברור כי המדינה נחוצה לשמירת הסדר החברתי, שאחרת ישרור כאוס ואיש את רעהו חיים בלעו. עם זאת נראה שהחלוקה הקיימת של העולם למדינות אינה מתנהלת כמצופה ונזקה הולך וגובר על תועלתה, ומכאן שיש מקום לחשוב על סידור חדש, הולם יותר לזמננו.

במאמר שכותרתו The post national constellation, (שקשה לתרגמה בגלל היעדר מלה הולמת ל-constellation שהיא קבוצת כוכבים בעברית), משרטט יורגן האברמס, סוציולוג ופילוסוף מבוגרי אסכולת פרנקפורט, תחליף למדינות הלאום, ומתווה את הדרך לעולם בו מוסדות ותהליכים גלובליים ינהלו את החברה האנושית וישמרו על הסדר הנדרש.

האברמס אינו אוטופיסט ומאמרו אינו משרטט חזון מוגדר בסגנון אלטנויוולט. הוא פותח בניתוח רעיון מדינת הלאום שבבסיסו התפיסה המגדירה לאומים על בסיס העבר המשותף, השפה והתרבות של הפרטים המרכיבים אותם. הוא מראה כי תפיסה זו מופרכת וארכאית ואין לה ביטוי ממשי במדינות העולם כיום, שחלקן הגדול רב-אתניות, תרבותן רב לאומית ועברן מומצא ומנוהל כפרויקט תעמולה.

בהמשך מצביע האברמס על כוחם הגדל והולך של תהליכים בינלאומיים – בראשם הכלכלה הגלובלית – ועל תרומתם להחלשת מדינת הלאום, ומדגיש את הפער בין הנדרש למצוי בפתרון אתגרים בינלאומיים כמו שמירת השלום, רווחה כלכלית, זכויות אדם, הרס הסביבה.

נדמה לי שהנקודה המעניינת מכל לגבי עמדתו האברמס בניתוח הזה, היא התפקיד המכריע שהוא מייחס לכלכלה הקפיטליסטית בהנעת התהליך. כמייצג בולט של אסכולת פרנקפורט, שבליבה ניצבה תמיד ביקורת מרקסיסטית ארסית נגד הקפיטליזם, יש כאן שינוי משמעותי ומעניין.

לאומנים במדינות רבות כבר זיהו את הגלובליזציה כגורם המערער את יסודות קיומה של מדינת הלאום וגל הפופוליזם השוטף כיום את העולם הוא תגובת נגד לכך. על פי האברמס, שפרסם את מאמרו ב-1998, תגובת הנגד הלאומנית היתה צפויה. עם זאת הוא חוזה שכוחות הכלכלה והתאגידים הבינלאומיים יגברו על המדינות ותהליך הגלובליזציה יילך ויתעצם.

הדרך לפירוקה המלא של מדינת הלאום ויצירת חברה גלובלית שלווה ומשגשת עדין ארוכה, אבל גם מסע של אלף מילין נפתח בצעד אחד.